Revize elektroinstalace a zařízení

Zobrazit více

Revize EX. ve výbušném prostředí

Zobrazit více

Revize hromosvodů

Zobrazit více

Protipožární přepážky montáž, revize a opravy

Zobrazit více

Proč je třeba pravidelně provádět revize?

Účelem revizí je zabezpečení spotřebičů a zařízení tak, aby bylo zajištěno, že nebude ohrožena bezpečnost nemovitostí nebo zdraví. Tento soubor revizních postupů a opatření definuje bezpečnost spotřebičů a přístrojů dle určených norem.

O nás

Ve firmách se pohybujeme už řadu let a víme, na co se zaměřit.

Výhodou je, že nejsme omezeni prostředím v daném prostoru, jelikož máme osvědčení a oprávnění pro revize strojů a jiných zařízení ve všech prostorách, tudíž i v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů, jako jsou převážně lakovny a podobně.

Další výhodou je široká znalost průmyslových, CNC, svářecích, plazmových, kovoobráběcích, truhlářských, zemědělských strojů, a zaměřujeme se na kritická místa, čímž šetříme Váš i náš čas a peníze.

Pro nás je samozřejmostí, pokud je při revizi zjištěna závada, provést po dohodě následnou opravu.

Montáž elektroinstalace objektů
od A do Z

V rámci poskytování služeb vám zajistíme vše od vypracování návrhu, přes projektovou dokumentaci a následně i kompletní instalaci jako např.:

Oprávnění k montáži
Revize elektroinstalace a zařízení - Reviskol s.r.o.

Revize elektroinstalace a zařízení

Zabývá se kontrolou, správou a evidencí veškerých zařízení, která jakýmkoliv způsobem využívají elektrický proud.

V podstatě jde o kompletní prohlídku veškerých elektrických zařízení zejména z pohledu bezpečnosti.

Výchozí revize

Každá elektroinstalace, než je uvedena do provozu, musí být předtím revidována.

Pravidelná revize

Elektrická zařízení v provozu musí být pravidelně revidována a to nejpozději ve lhůtách stanovených v ČSN 33 1500. Lhůty se určují podle druhu zařízení a podle vnějších vlivů, které na dané zařízení působí.


Provádíme revize:

 • Revize průmyslových elektrických zařízení
 • Revize strojů jakéhokoliv zaměření
 • Revize ručního nářadí
 • Revize spotřebičů (kanceláře apod.)
 • Revize nouzového osvětlení (PBZ probíhá společně s požárním technikem)
 • Revize a opravy veřejného osvětlení
 • Revize elektroinstalací budov i v prostředí s nebezpečím výbuchu
 • Revize elektrických zařízení i v prostředí s nebezpečím výbuchu

Služby a poradenství:

 • Kontrola nouzového osvětlení
 • Opravy zjištěných závad při revizi
 • Měření termokamerou a infrakamerou
 • Poradenská činnost
Revizní osvědčení
Revize Ex.- Prostory s nebezpečím výbuchu plynů a par hořlavých kapalin - Reviskol s.r.o.

Revize EX. ve výbušném prostředí

Elektrická zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů.

Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru řeší norma ČSN EN 60079-0. Pro jednotlivé druhy krytí a jejich provedení do nebezpečí výbuchu platí tyto níže uvedené normy:

ČSN EN 60079-1/Pevný závěr „d“/ČSN EN 60079-2/Závěr s vnitřním přetlakem „p“/ČSN EN 60079-5/Pískový závěr „q“/ČSN EN 60079-6/Olejový závěr „o“/ČSN EN 60079-7/Zajištěné provedení „e“/ČSN EN 60079-11/Jiskrová bezpečnost „i“/ČSN EN 60079-15/Typ ochrany „n“/ČSN EN 50028/Zalévací hmotou „m“/ČSN EN 60079-25/Jiskrově bezpečné systémy/


Dále provádíme:

 • Měření termokamerou a infrakamerou
 • Poradenská činnost
Revize elektroinstalace a zařízení - Reviskol s.r.o.

Revize hromosvodů

Provádíme výchozí i pravidelné revize hromosvodových systémů, které jsou z hlediska funkce rozděleny na aktivní a pasivní.

Aktivní jsou takové, které emitují na horních elektrodách těsně před samotným úderem sérii pulzů okolí hrotu jímací tyče. Takto vytvořeným paprskem vytváří ionizační kanál pro snadnější svedení bleskového výboje. Poloměr působnosti ochrany PDA bleskosvodu závisí na jeho výšce (h) měřené od chráněného prostoru, od jeho iniciačního předstihu a od zvolené úrovně ochrany.

LPS

Lhůty revizí ochrany před bleskem:

Lhůty revizí zařízení ochrany před bleskem (dříve hromosvody) určuje ČSN EN 62305-3, příloha E, tabulka E.2., pro hromosvody, postavené před účinností této normy (1.11. 2006) je pak určuje ČSN 33 1500.

Zařízení ochrany před bleskem se reviduje podle souboru norem ČSN EN 62305 (hromosvody po 1.11. 2006) nebo podle ČSN 34 1390.

Zařízení ochrany před bleskem se dělí na čtyři třídy (třída LPS) podle důležitosti objektu


 • Třída LPS I – banky, nemocnice, automobilky, vodárny, elektrárny
 • Třída LPS II – školy, supermarkety, katedrály
 • Třída LPS III – rodinné domy, zemědělské stavby
 • Třída LPS IV – stavby bez výskytu osob a majetku
Revize elektroinstalace a zařízení - Reviskol s.r.o.

Protipožární přepážky montáž, revize a opravy

Provádíme montáž požárních přepážek dle projektových požadavků požárně bezpečnostního řešení a následný servis.

Další naší činností jsou montáže, opravy a kontroly protipožárních ucpávek dle Evropského dokumentu pro posuzování EAD 350454-00-1104 „Protipožární a požárně těsnící výrobky – těsnění prostupů”.

Jsme důkladně proškoleni a bylo nám uděleno Osvědčení o způsobilosti aplikovat a používat sortiment protipožárního systému firmy Walraven a k provádění pravidelných každoročních kontrolních prací podle vyhlášky MV ČR č.246/2001 Sb.

V souladu se stavebními předpisy musí být některé stavby rozděleny do požárních úseků. Nechráněné průchody pro technická a elektrická zařízení (potrubí a kabely) poruší požární odolnost zdi a stropů u požárních úseků. Proto je vždy dobré uzavřít tyto průchody správným způsobem.

Osvědčení - Walraven

Školení a legislativaBOZP a PO

Zobrazit více

Revize elektro a elektroinstalace Revizní technik RNDr. Petr Syrůček

V letech 2013 - 2018 jsem absolvoval Univerzitu Hradce Králové konkrétně Přírodovědeckou fakultu v oborech Fyzikálně technická měření a výpočetní technika a Fyzika a modelování. Kde jsem se zabýval principem a smyslem PFC obvodu ve spínaných zdrojích a jejich vliv na elektrickou síť.

Zhruba 15 let jsem pracoval jako servisní a revizní technik elektrických zařízeních hlavně v oboru svařování. Další pracovní náplní v mém životě bylo zabývat se problematikou v oblasti kolaborativních robotů.

Prováděl jsem analýzu mnoha automatizovaných zařízení a následně zprovoznil dle požadavků, které byly na mě kladeny.

Ve své profesi jsem poznal mnoho odvětví průmyslu a jsem tedy schopný důkladně zanalyzovat možné problémy nebo rizika dané elektroinstalace.

Ve volné chvíli se dále zabývám měření termovizí a osvětlení.

RNDr. Petr Syrůček jednatel a revizní technik

RNDr. Petr Syrůček - Reviskol s.r.o.